Namen en doorlopen klassen
Achternaam beginnend met "R"

     Geef fouten/aanvullingen door: (klik hier).

-aanduiding in cursief: geen klassefoto gemaakt-
     

          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
André (A.)     Ras                                        1b
Evelien (E.)     Ras                                  1c     
Femmy (F.)     Ras                1c 2c 3c 4A 5A           
Ina (G.)     Ras                            1a 2h1 3h1 4B1 5B1
Lummie (L.)     Ras                            1d        
Mieke (J.)     Ras                      1d 2d 3c        
Simon (S.)     Ras                                  1c  
Maud (W.M.)     Rathman                                1a     
Pieter (P.W.H.)     Ravensbergen          1b 2b 3b 4B2 4B2 5B2 5B1          
Susan (S.M.) van der Ree                      1a 2h1 3h1 4A 5A
Kok (C.)    Reiff       1f 2b 2a 3a 4B1 4B1 5B1 5B2           
Peter (P.)    Reijnders                                
Dirk Jan (D.J.)    Reijngoud       1e 2a 3a 4B 5B                 
Lieske (N.A.)    Reijngoud             1b 2b 3b 4B2 5B2             
Jenny (J.)    Reinders                                1b  2a3
Hanneke (H.)    Remmers                             1c    
Gezien (G.)    Renes                      4A 5A        
Piet (P.) de Reuver 3h4                                
Eddy (E.W.)    Reynders                      1b 2b 2h4 3h3    
Ineke (I.H.)    Reynders                  1b 2b 2a 3a          
Greta (G.M.)    Ridderbos                           1c 2h3 3h3 4A 5A
Arna (A.)    Riedijk 2h3 3h4                              
Kitty (K.)    Rietman                                 1b
Imre (I.)    Rietveld        3a 3b 4A                   
Ineke (W.J.) van  Rij     1f 2b 3a 4B 4B1 5B1             
          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Kees (C.F.) van  Rij               1b 2b 2b 3h2 4B2 4B2  5B2
Piet (P.) van  Rij 2h3 3h4                        
Wim (W.K.M.) van  Rij 1f 1g 2h5 2c 3b                  
Bart (B.)    Rijke                            1b    
Jan Willem (J.W.)    Rijke                            1a    
Reinier (R.)    Rijke       1f 1b 2b 3b 4B2 5B2             
Francis (F.P.)    Rijlaarsdam                      2b 3b 4B2 5B2       
Pieter (P.J.)    Rijlaarsdam                   1c 2c 2d 3c 3h1       
Udo (J.U.)    Rijlaarsdam                      1b 2b 3b 4B2 5B2    
Ada (A.) van  Rijn 1e 2h3 3h3                         
Piet (P.) van  Rijn                        1d 2a1 3a1   4B
René (R.) van  Rijn                              1b  2a1
Frits Pieter (F.P.)    Rijperman                              1a  
Co (C.)    Rikkerink                           1c  2a1    3a1 
Gerard (G.)    Rill                                 1b
Loes (L.)    Ringers                                 1b
Arie (A.)    Ritskes     1g                             
Geert (G.)    Ritskes                            1a      
Jeanine (J.)    Rochemond                                  1d
Ada (A.S.)    Rodenburg   2h3 3h3 3b                          
Irene (I.A.)    Rodenburg      1g 2c 2b                       
Jankees (J.C.)     Rodenburg         2b 3b                       
Job (J.N.)     Roggeveen   1h                             
Alfred (A.)     Rohder                            1c  2a1  
Hans (H.M.)     Rolloos                         3h2 4B1  4H
          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Hans (H.)     Romeyn                         2a4     
Jan (J.)  den Rooijen                    1c  1b 2a3 3a2 4H
Wim (W.F.)     Roos         1b 1a 2a               
Lydia (A.)     Roosendaal                             1a 2a1
Marjan (M.)     Rosa                           1b     
Maarten (M.J.)     Rosie       1c                          
Wim (W.C.)     Rosier                4B1 4B1 5B1             
Gerrit (G.)     Rot                      1c           
Sies (S.J.)     Rotgans 1f 2h4 2h6 3b 4B 5B                   
Ronald (R.)     Rustemeijer                                    1c

       

Terug naar klassefoto's