Namen en doorlopen klassen
Achternaam beginnend met "B"

     Geef fouten/aanvullingen door: (klik hier).

-aanduiding in cursief: geen klassefoto gemaakt-
     

                58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Wim (W.)     Baak                                          
Jaap (J.)     Baalbergen                            1c 1a 2a3 3a1     
Annie (A.)     Bakker    1f                                    
Gé (G.N.)     Bakker                      1b    2b 3h2 3h2      
Harmen (H.)     Bakker                       3a               
Henk (H.J.)     Bakker                        3a 4B1 5B1         
Jaap (J.)     Bakker       1e                                 
Marjoeke (M.)     Bakker                            1d 2h4 2a3    4H
Meindert (M.)     Bakker                               1a 2a4    4H
Peter (P.)     Bakker                                        1c
René (R.)     Bakker                                        1a
Rinetta (R.)     Bakker                                        1c
Rob (R.)     Bakker                                  1c      
Tineke (T.)     Bakker 1f                                       
Wim (J.W.)     Bakker                   1b 2b 2c 3b            
Floor (F.)     Bal                                  1a      
Rens (R.)     Bal                         1a 2a 3h1 4B2 5B2   
Annette (A.W.)     Balkema          1a 2a 3a 4A 5A                  
Mieke (G.T.)     Balkema                1c 1c 2c 3c               
Jan (J.)     Bannink    1f 2h5 2b 3a 4A 4A 5A                  
Marja (M.)     Bannink                                        1a
Anneke (A.)     Barends                                  1a      
Irvin (I.R.K.)     Barnard                                          
Marieke (M.H.)     Barten                         1d               
Els (E.)     Bax                                  1a  2a1   3a1 
          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Jellie (J.E.I.)     Bazuin                                  2a1  3a1    
Piet (P.W.H.)     Bazuin                         1a 2a 3h1 4B2 5B2 5B2
Gerrit Jan (G.J.)     Becker                         1a 2a 3h1 4B2 5B1 5B2
Anky (A.J.)     Beek                      1b 2b 3b 4A 5A      
Henk (H.) van Beelen             1a 1a 2a 3a    4B2 4B1 5B1      
Hentiëtte (H.C.) van Beelen                            1c 2h3 3h3      
Jan (A.H.) van Beelen 1e 1h 2h6 2c 3b                           
Taco (T.) van Beelen       3h4 4B 5B                           
Truusje (G.E.) van Beelen                               1a 2a4      
Adriaan (A.)    Beenhakker             1a 2a 3a 4B1 5B1 5B2            
Jaap (J.)    Beens                            1c            
Klara (K.H.)    Beens                   2c 3c 4A 4A 5A         
Piet (P.)    Beens                                          
Gerke (G.)    Beetstra       1e 2a 2a 3a 4B1 4B1 5B1               
Diana (D.) van Beilen                                  1b      
                                 
Rob (R.)    Bel                                  1c      
Willy (W.Y.)    Bel                            1c 2h3 3h3 4A 5A
Nicolette (N.)    Belfroid                                  1b      
Wout (W.L.)    Bello                            3b 4A 5A      
Adrie (A.J.) van Belzen                   2b                  
Martin (M.J.) van der Ben                      3a 4B1 5B1            
Joke (J.) van der Berends                                  2a3      
Joep (J.) van den  Berg                                       1b
Emmie (E. Chr.) van den Berg       1e 1b 2b                           
Jan (J.J.) van den Berg                   1c 2c 2d 3c 3h1 4B2 5B2   
Klaas (K.A.) van den  Berg    3h4 3h4 4B 5B                          
          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Alice (A.) van der Berg                                  2a3    4H
Bas (B.) van der Berg                                        1a
Gerrit (G.) van der Berg                            4A 4A         
Leonoor (L.) van den Berg                                    1b  2a3 
Sonja (S.) van den Berg                                  2a4    4H
Betty (E.D.J.)     Bergsma                1b 2b 2b 3b               
Jacobus (K.)     Bergsma 2h3 3h4 3h3                                 
Sjouke (S.H.)     Bergsma 3h4                                       
Yvonne (Y.)     Bergwerf 1e                                       
Willie (W.H.)    Berkelaar                            2c 3h3 4A    5A
Theo (M.E.)     Beskers          1a 1c 2c 3c 3a                  
Yolanda (Y.)  de  Best                                    3a1 
Joop (J.)  den Besten                         1a 2a 3h1 4B2 4B2 5B2
Peter (P.E.)     Beukema                         1b 2b 2h3 3h3 4B2 5B2
Wim (W.)    Beute 2h3 2h4 3h4 4B 4B 5b                        
Kees (K.)    Beyer       1e 1c                              
Jeannet (J.I.)    Bierling                1a 2a 3a 4B1 5B1 5B2         
Mathilde (M.)    Bierling                                        1b
Mathilde (M.)    Bierling                                        1b
Roelinke (R.A.M.)    Bierling                         1d               
Jan (J.)    Biersteker          1a 2a 3a 4B1 5B1                  
Anneke (A.N.)    Biewinga                 1c 2c 3c 4B2 5B2            
André (J.A.)    Bijeman              1a 2a 3a 3a 4B1 4B2 5B2 5B1      
Frank (F.)    Bijl                                        1a
Frits (F.R.)    Bijl                            1c 2h3 3h3 4B2 5B2
Hans (J.W.H.)    Bijl                      1a 2a 3a 4B1 5B1      
          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Loes (L.)    Bijl                                     1b  2a3
Rob (R.E.)    Bijl                1c 2c 2a 3a 4B1 4b2 5B2 5B2   
Evie (E.H.)   Bijlsma                            3c            
Jelle (G.J.)   Bilkert                1b 2c 3c                  
Wybe (W.T.)   Bilkert                   1c                     
Henk (H.)   Binnendijk    1f 2h5 3a 4B 5B                        
Simon (S.)   Binnendijk          1a 2a 3a 4B1 4B2 5B2               
Geert Jan (G.J.)   Blanken                                  1a   2a1   3a1  
Marjo (M.)   Bleijerveld 1e 2h3 3h3                                 
Peter (D.P.)   Bleijerveld 3h4                                       
Jaap (J.)   Blenk          1a 1a 2a                        
Robert (G.W.R.)   Blijdorp        x                                  
Anneke (J.D.) van der Blink    1f 2h5 2a 3a 4A 5A                     
Wim (W.P.) de Blois          1a 1c 2c                        
Rudie (R.F.)   Blok          1a 1a 2a                        
Aart (A.)   Blokland                                  1b      
Sonja (S.)   Blokland                                     1b  2a3 
Egbert (E.N.)   Blom                                  2a3      
Marja (M.)   Blom    1f                                    
René (J.R.)   Blonk          1a 1a                           
Jenny (J.)    Boer                                    1a  2a1 
Anke (A.) de Boer          1a 2a 3a 4B1 5B1                  
Bart (B.) de Boer       2h5 3a 4B 5B                        
Edwin (E.) de Boer                1c 2c 2a 3a 3a 4B1         
          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Ellen (E.) de Boer                                     1b  2a3  
Esther (E.A.) de Boer                                        1c
Jacob (J.) de Boer                            1b 2h2 3h2 4B1 5B1
Janny (J.) de Boer                                  1a      
Kobus (K.) de Boer                                  1a 2a1     
Margreet (M.B.) de Boer                      1b 2b 3b 4B2 5B2      
Marjan (M.M.) de Boer             1c 2c 2c 3c                  
Mieke (A.) de Boer                                  1b      
Piet (P.) de Boer          1a 2a 3a 4B1 4B2 5B2               
Pieter (P.) de Boer                      1a 1b 2b 3h2 4A 5A   
Riekelt (R.) de Boer                3b 4B2 4B1 5B1 5B2            
Tjark (T.E.) de Boer 2h3 3h4 3h3 4B 5B                           
Wibo (W.) de Boer 1e 1h 2h6 2b 3a 4B 4B1 5B1                  
Wilma (W.) de Boer                            1a 2h1 2a4      
Max (M.)    Boeree                                  2a4      
Frits (F.)    Bohlken 2h3 2h3 2h6 3b 4B                           
Han (J.R.)    Bohlken 1e 2h3 3h3 4B 5B                           
Ans (A.) de Bokx       1e 1b 2b 3b 3b                     
Désirée (D. E.)    Bonis                                        1a
Jeanne (J.W.) van den  Boogaard                      1b 2b 3b 4A 5A      
Ariën (A.)    Booij       1a                                 
Gerda  (G.)    Booij                1c 1c 2c 3c               
Kees (K.)    Booij                               1d 2a1 3a1   
Mick (M.)    Boomgaard                   4B1 4B2 5B2               
          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Theo (T.)    Bootsman                                  1a 2a1  3a1  
Hans (H.) ter Borg                         3b               
Joke (J.H.) van der Born       1e 1c 2c                           
Chris (C.)    Borst                                  1a      
Ria (R.)    Borst    1f 2h5 2a                              
Gerrit (G.)    Bosman                                     1b  2a3 
Harm (H.J.)    Bosman                1c 1a 2a 3a 4B1 5B1         
Henkie (H.)    Bosman 1e 2h3 3h3 3b                              
Leen (H.)    Bosman                            x              
Wim (F.W.)    Bosman                         1b 2b 3h2 4B2      
Jan (J.)    Boudesteijn                                        1d
Jan (J.A.)    Bouwman                1b                        
Koos (J.N.J.)    Bouwman       1e 1b 2b 3b                        
Bert (J.E.)    Bouwmeester                      3a 3b 4B2            
Elly (E.)    Bragt                               1a         
Ditty (D.)    Brands          1a 2a 3a 4B1 4B2 5B2 5B1            
Harma (H.)    Brands          2b 3a 4A 5A                     
Johan (J.)    Brands                                     1b   
Riekelt (R.)    Brands                      1d 2d 3c 3h3 4B1      
Folkert (N.F.)    Brandsma          2a                              
Nico (N.F.)    Brandsma                2c 3c 3b 4B2 4B1            
Marion (M.)    Brandwijk                                        1c
Ria (M.M.)    Brans                1a 2a 2a 3a               
Leen (L.) van Bree                      3c 4B2 4B2            
Erik (E.)    Breedveld                                  2a5    4H
          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Adri (A.) van den Brink                      1b 2b 3b 4B2 4B2 5B2   
Dick (D.) van den Brink                            3a 4A 5A      
Jaap Reijer (J.R.) van den Brink                      1d 2d 2b 3h2 4B2 5B2   
Kine (A.A.) van den Brink                                  1a 2? 3a2
Wijnand (W.) van den Brink                                  1b      
Jaap (J.) van der Brink                                        4H
Arjan (A.)    Broek                               1b 2a5      
Katy (K.S.) ten Broeke          1b 2a 2a 3a                     
Ronnie (R.)    Broere                                1b 2a4   4b  
Willie (W.)    Broeze 1e 2h3 2h6                                  
Evert (E.)    Bron                          1d 2c 2h4 3h2      
Jacob (J.)    Bron                                      1b  2a3  
Harry (H.)    Brongers                    1b 1c 2c 3b 3h3 4A      
Ellen (E.)    Brouwer                                   1c      
Gert (G.)    Brouwer                                         1a
Han (J.)    Brouwer                          1b 2b 3h2 4A    5A
Henk (H.)    Brouwer                       1d 2b 3c 4B2 5B2 5B2   
Jan (J.)    Brouwer                          1b 2b 3h2   4B2   4B2 5B2
Marjan (M.L.)    Brouwer              1a 2a 2c 3c 4A               
Marten (M.S.)    Brouwer                       1c 2c 2a 3h1 4B2 5B2   
Peter (P.)    Brouwer                                      1b  2a3  
Riet (M.A.)    Brouwer 1e 2h3 3h3                                  
Suuske (S.M.)    Brouwer          1a 2a 3a 4B1                     
Jan (J.) van Bruggen                            1d 2h4         
Frits (F.)    Bruijning                      1a 2a 3a 4B1 5B1      
          58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72
Cor (C.G.) de Bruin       1e 1b 2b                           
Paul (P.) de Bruin                                        1a
Arjan (A.) de Bruine                                        1a
Herman (H.) de Bruine                               1a 2a1   3a1     
Rutger (R.) de Bruine                                  2c 2a1  3a1  
Arend (A.B.)    Bruinsma                      1d 2d 2c 3h3 4B1 5B1   
Roel (R.S.)    Bruinsma                              3h3 4B1 5B1   
Frans (F.L.W.)    Bruinzeel    1f                                   
Leo (L.F.)    Bruinzeel 2h3 3h4 3h3                                
Olga (O.)    Brunekreef                            1b 1d 2a3 3? 4H
Niesje (N.)    Brunt                   1b 2b                  
Elly (E.)    Budding    1e 1c 2c 3c 3b                        
Rob (R.)    Buijs                  1b 2b 3b 3a 4A 5A      
Marijke (M.)    Buitenhuis                                  2a3      
Jantien (J.) van de Bunt                      1c 2c 2b 3h2 3h1      
Alma (A.M.) van der Burg                      1c 2c 3c 3h2 4A  5A    
Gradi (G.A.) van der Burg       1e 2a                              
Jan (J.) van der Burg                                  1a  2a1   3a1  
Cor (C.G.)    Butter 1e 2h3 2h5 3b 4B 4B 5B                     
Richard (R.) van Buuren                            1a            
Anton (A.)    Buurman                                  3h2 4B1 5B1
Ab (A.)     Buwalda                                        1a
Fokke (F.)     Buwalda                                      2a1  3a1

       

Terug naar klassefoto's